Contact information

 position:Home > Contact Us > Contact information

School map navigation

Contact information

School address: Shantou Chaoyang Gurao Zhenling Wei Xi Lu chunwing school.
School e-mail: info@cwis-edu.cn
Recipient: Shantou Chaoyang Gurao Lin Road Ling tail chunwing school personnel department
Zip code: 515159
Contact:Mr Zhang
Tel: 0754-86715888 13794126678
Web:www.cws-edu.com

Contact Us

HOW TO CONTACT US ?

  • 0754-86715888
  • 13794126678
  • info@cwis-edu.cn
  • Contact: Mr. Zhang
  • Shantou Chaoyang Gurao Zhenling Wei Xi Lu chunwing school.